ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Удружење се ангажовало, јер нам је велики број чланова скренуо пажњу на ову штетну праксу Агенције за заштиту животне средине због чега смо одлучили да ангажујемо адвокатске канцеларије.

Удружење „Заштитник предузетника и привредника Србије“, које заступа Милена Амон, а чији пуномоћници су адвокати из Београда Филип Гњатовић и Душица Јеж Бојовић поднели су захтев за приступ информацијама од јавног значаја.

АДРЕСЕ НА КОЈИМА ЈЕ УПУЋЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

1. Агенцији за заштиту животне средине;
2. Министарству заштите животне средине;
3. Републичком заводу за статистику;
4. Прекршајном суду у Београду;
5. Прекршајном алепационом суду;
6. Привредној комори Србије;
7. Управи царина.

1. Колико прекршајних поступака је вођено (покренуто) против привредних друштава и предузетника, који су квалификовани као увозници, у последњих пет година, по годинама од 2017. до 2022. године, због сумње да су учинили прекршај из члана:

А) 274. став 1. тачка 5) Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн. и 15/2021 – доп. усклађених дин. изн, у даљем тексту: „ЗНКЈД“) због недостављања извештаја из члана 144. став 4 у вези са ставом 1 истог закона тј. извештаја о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада; односно

Б) 90. став 1. тачка 12) Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон, у даљем тексту: „ЗУО“) због недостављања извештаја из члана 75. став 3 истог Закона, односно члана 4. став 3 у вези са ставом 1 и 2 Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Сл. гласник РС“, бр. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 – др. правилник, 3/2014, 81/2014 – др. правилник, 31/2015 – др. правилник, 44/2016 – др. правилник, 43/2017 – др. правилник, 45/2018 – др. правилник, 67/2018 – др. правилник, 95/2018 – др. закон и 77/2021, у даљем тексту „Уредба“) тј. извештаја о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада?

– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални прекршајни субјекти, онда се наше питање број 1 односи на све субјекте, а не само на увознике; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.

– Ако није могуће одговорити колико је прекршајних поступака вођено годишње у последњих пет година, онда нам одговорите колико је прекршајних поступака вођено укупно у последних пет година; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.

2. Колико је привредних друштава и предузетника који су квалификовани као увозници у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године, prоглашено кривим због учињеног прекршаја из члана:

А) 274. став 1. тачка 5) ЗНКЈД због недостављања извештаја из члана 144. став 4 у вези са ставом 1 истог закона тј. извештаја о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада; односно

Б) 90. став 1. тачка 12) ЗУО због недостављања извештаја из члана 75. став 3 истог Закона, односно члана 4. став 3 у вези са ставом 1 и 2 Уредбе, тј. извештаја о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада?

– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални прекршајни субјекти, онда се наше питање број 2 односи на све субјекте, а не само на увознике; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.
– Ако није могуће одговорити колико је привредних друштава и предузетника оглашено кривим у последњих пет година по годинама, онда нам одговорите колико исти је оглашено кривим укупно у последних пет година; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.

3. Колико је привредних друштава и предузетника који су квалификовани као увозници у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године, ослобођено од одговорности да су учинили прекршај из члана:

А) 274. став 1. тачка 5) ЗНКЈД због недостављања извештаја из члана 144. став 4 у вези са ставом 1 истог закона тј. извештаја о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада; односно

Б) 90. став 1. тачка 12) ЗУО због недостављања извештаја из члана 75. став 3 истог Закона, односно члана 4. став 3 у вези са ставом 1 и 2 Уредбе, тј. извештаја о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада?
– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални прекршајни субјекти, онда се наше питање број 3 односи на све субјекте, а не само на увознике; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.

– Ако није могуће одговорити колико је привредних друштава и предузетника ослобођено од одговорности у последњих пет година по годинама, онда нам одговорите колико је ослобођено од одговорности укупно у последних пет година; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.

4. Колики је укупан износ прекршајних новчаних казни које су изречене привредним друштвима и предузетницима који су квалификовани као увозници у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године, због тога што су оглашени кривим за прекршај из члана:

А) 274. став 1. тачка 5) ЗНКЈД због недостављања извештаја из члана 144. став 4 у вези са ставом 1 истог закона тј. извештаја о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада; односно

Б) 90. став 1. тачка 12) ЗУО због недостављања извештаја из члана 75. став 3 истог Закона, односно члана 4. став 3 у вези са ставом 1 и 2 Уредбе, тј. извештаја о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада?

– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални прекршајни субјекти онда се наше питање број 4 односи на све субјекте, а не само на увознике; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.

– Ако није могуће одговорити колики је износ укупно наплаћених новчаних казни у последњих пет година по годинама, онда нам одговорите колики је укупан износ наплаћених новчаних казни у последњих пет година укупно; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.

5. Колики је распон новчаних казни (најнижа и највиша) које су изрицане у пракси привредним друштвима и предузетницима који су квалификовани као увозници у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године, због тога што су оглашени кривим за прекршај из члана:

А) 274. став 1. тачка 5) ЗНКЈД због недостављања извештаја из члана 144. став 4 у вези са ставом 1 истог закона тј. извештаја о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебнитокови отпада; односно

Б) 90. став 1. тачка 12) ЗУО због недостављања извештаја из члана 75. став 3 истог Закона, односно члана 4. став 3 у вези са ставом 1 и 2 Уредбе, тј. извештаја о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада?

– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални прекршајни субјекти, онда се наше питање број 5 односи на све субјекте, а не само на увознике; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.

– Ако није могуће одговорити колики је износ укупно наплаћених новчаних казни у последњих пет година по годинама, онда нам одговорите колики је укупан износ наплаћених новчаних казни у последњих пет година укупно; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.

6. Да ли новчана средства наплаћена кроз новчане казне изречене привредним друштвима и предузетницима који су квалификовани као увозници због тога што су оглашени кривим за прекршај из члана:

А) 274. став 1. тачка 5) ЗНКЈД због недостављања извештаја из члана 144. став 4 у вези са ставом 1 истог закона тј. извештаја о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада; односно

Б) 90. став 1. тачка 12) ЗУО због недостављања извештаја из члана 75. став 3 истог Закона, односно члана 4. став 3 у вези са ставом 1 и 2 Уредбе, тј. извештаја о количини и врсти произведених и увезених производа који после употребе постају посебни токови отпада; распоређена у посебан буџет за унапрeђење екологије или у општи буџет?

– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални прекршајни субјекти, онда се наше питање број 6 односи на све субјекте, а не само на увознике; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.

7. Колики је укупан износ ненаплаћених такси привредним друштвима и предузетницима који су квалификовани као увозници посебних токова отпада у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године?

– Ако није могуће издвојити увознике од произвођача и осталих субјеката који су означени као евентуални прекршајни субјекти, онда се наше питање број 7 односи на све субјекте, а не само на увознике; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.

– Ако није могуће одговорити колики је износ укупно наплаћених новчаних казни у последњих пет година по годинама, онда нам одговорите колики је укупан износ наплаћених новчаних казни у последњих пет година укупно; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.

8. Колико је укупно увежено јединица производа, који се сматрају посебним токовима отпада у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године?

– Ако није могуће одговорити колико је увежено јединица производа који се сматрају посебним токовима отпада у последњих пет година по годинама, онда нам одговорите колико је таквих производа увезено у последњих пет година укупно; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.

9. Колико је укупно привредних друштава и предузетника увезло макар једну јединицу производа који се сматра посебним токовима отпада у последњих 5 година, по годинама од 2017. до 2022. године?

– Ако није могуће одговорити колико је привредних друштава и предузетника увезло макар једну јединицу производа који се сматрају посебним токовима отпада у последњих пет година по годинама, онда нам одговорите колико је приврдних друштава и предузетника увезло макар једну једницу производа који се сматрају посебним токовима отпада у последњих пет година укупно; такође, у наведеном случају молимо за образложени одговор због чега насловљени орган није у могућности да достави одговор на основно питање.

ОДГОВОР od Привреднe коморe Србије

ПКС се огласила ненадлежном, тумачи одредбе закона и уредбе, што јој захтевом није тражено. Комплетан одговор

ОДГОВОР od Агенције за заштиту животне средине

Комплетан одговор

ОДГОВОР од Прекршајног суда у Београду

Комплетан одговор

ОДГОВОР од Управе царина

Комплетан одговор

NOVI ОДГОВОР од Управе царина

Одговор који је пристигао након жалбе Поверенику

Комплетан одговор

Учланите се

Члановима удружења пружамо подршку у проналажењу адекватне правне помоћи у поступцима које СЕПА покреће. Учланите се

Поставите питање - Адвокатска канцеларија

За питања проблема процедура везаних за наплату накнаде за токове отпада одговара адвокатска канцекарија. Уколико имате питања или желите да закажете састанак, можете то учинити путем електронске поште.

    Напомена: Ваша адреса е-поште неће бити објављена.